JÄMSÄ: Suunnittelutarveratkaisuhakemus tuulipuiston rakentamisesta

Ilmatar Windpower Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Ilmatar Jämsä Oy hakee maanomistajien valtuuttamana suunnittelutarveratkaisua koskien tuulipuiston rakentamista Jämsän Vekkulaan 3. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa merkitylle tuulivoiman tuotantoalueelle. Kiinteistöjen 182-412-3-101, 182-412-8-76 ja 182-412-8-53 alueelle on tarkoitus rakentaa 3 kpl 2-3 MW nimellistehoista tuulivoimalaa tarvittavine infrastruktuurijärjestelyineen (tiet, voimansiirto, jne.).

Suunnittelutarveharkinnan johdosta varataan MRA 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Suunnittelutarvehakemuksen asiakirjoihin voit tutustua tästä.
Vekkulan tuulivoimalan suunnittelutarvehakemus (pdf)