UPM parantaa sähkön toimitusvarmuutta yhteistyössä Fortumin kanssa

Metsänhoitotöitä toteuttava UPM Silvesta tekee tulevan syksyn ja talven aikana Fortumin kanssa yhteistyötä raivaamalla metsää sähkölinjojen ympäriltä noin sadan kilometrin matkalla Vihdissä. Puita raivataan n. 10 metrin matkalta molemmin puolin sähkölinjoja ja näin varmistetaan sähkön toimitusvarmuus vaativissakin sääolosuhteissa.

Uusi sähkömarkkinalaki tuo uusia haasteita sähkönjakeluverkkoyhtiöille

Suomessa 1.9.2013 voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönjakeluverkkoyhtiöitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään jakeluverkkoa niin, että se toimii mahdollisimman luotettavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jakeluverkkoyhtiöt saavat esimerkiksi kaataa ja poistaa puita jakeluverkon läheisyydestä ilman maanomistajan lupaa, jos se on tarpeen sähkönjakelun keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi. Uuden lain tavoite on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja minimoida sähkökatkojen asiakkaille aiheuttamia haittoja.

Fortum ja UPM Silvesta testaavat yhteistyössä uusia toimintamalleja ilmajohtojen kunnossapitoon

Fortumilla on Suomessa noin 77 000 km sähköverkkoa, josta myrsky- ja lumituhoille herkimmän keskijännitteisen verkon osuus on noin 25 000 km. Tästä keskijännitteisestä verkosta noin puolet kulkee metsässä, joten uuden lain merkitys yhtiölle on suuri.

UPM Silvesta puolestaan tarjoaa sähköyhtiöille linjanraivaustöiden kokonaispakettia, jossa yhtiö vastaa omistajaselvityksistä, maastomerkkauksista, asiakaskontakteista, puukaupan järjestämisestä, korjuusta ja raivaustöistä.

UPM ja Fortum testaavat tulevan syksyn ja talven aikana yhteistyömallia, jossa Fortumin normaalin sähkölinjan kunnossapitoraivauksen yhteydessä tehdään ns. vierimetsähakkuu. Vierimetsästä hakataan sähkönjakelua uhkaavat puut 10 metrin leveydeltä molemmin puolin linja-aukkoa. Puuston hakkuusta, lähikuljetuksesta ja yhteismyynnistä vastaa UPM Silvesta.

Puu on yhteinen kiinnostuksen kohde

”Pilotissa meitä kiinnostaa erityisesti hoitotoimenpiteillä saatavat puumäärät ja puutyypit, eli paljonko poistettavaa puuta on ja miten sitä pystytään hyödyntämään. Haemme myös yhteistyömallia, joka toimisi kaikille osapuolille; sähköyhtiölle, maanomistajalle ja urakoitsijalle”, kertoo verkon kehitysjohtaja Sauli Antila Fortumista.

”Olemme tehneet sähkölinjojen raivausta hyvässä yhteistyössä Fortumin kanssa useassa eri kohteessa. Sähkölinjoilla raivaamme puuston ilmajohtojen alta, poistamme johtoalueiden reunoilta puita ja oksia, hoidamme vierimetsää ja raivaamme uusia linjoja. Korjaamme myös myrskytuhopuut linjoilta turvallisesti. Valtakunnallisena toimijana voimme tarjota kokonaisvaltaisen palvelun linjaverkoston hoitoon”, sanoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

”Hyvin hoidettu vierimetsä tuo omistajalleen sekä taloudellista että maisemallista hyötyä”, Koivumäki toteaa.