Westenergy investoi puhtaampaan ympäristöön ja kaukolämmön tuotannon kehittämiseen

Westenergy investoi noin 7 miljoonaa euroa kehittääkseen edelleen savukaasujen puhdistusta sekä parantaakseen kaukolämmön tuotannon tehokkuutta. Investoimalla savukaasupesuriin Westenergy nousee takaisin eurooppalaiselle huipputasolle alallaan sekä energiatehokkuudella että savukaasujen pudistustehokkuudella mitattuna. Savukaasupesurin toimittajaksi on valikoitunut ruotsalainen Babcock & Wilcox Vølund Ab. Savukaasupesurin asennustyöt ajoittuvat marraskuussa pidettävän vuosihuollon yhteyteen, ja tavoitteena on, että pesuri on käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 Westenergy teki päätöksen savukaasupesurin hankinnasta vuonna 2016, ja samana vuonna käynnistettiin ympäristövaikutusten arviointiprosessi. Vuotta myöhemmin Westenergy sai ympäristöluvan savukaasupesurille, ja samalla lupa päivitettiin energiahyödyntämiseen soveltuvien jätejakeiden sekä hyödynnettävän jätemäärän osalta. Viime vuonna Westenergy haki lupapäätökseen muutosta vesienhallintaan, ja tältä osin lupamääräyksiä pyritään vielä tarkentamaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Savukaasupesuri-investoinnin taustalla on pian valmistuva jätteen energiahyödyntämisen BREF-asiakirja (Reference Document on Best Available Techniques), joka tulee määrittämään parhaat käytännöt ja savukaasupäästöjen raja-arvot jätteen energiahyödyntämisen osalta EU:n jäsenmaissa. ”Asiakirjan myötä savukaasupäästöjen raja-arvot tulevat hyvin todennäköisesti tiukentumaan, ja pesurin avulla pystymme vastaamaan tiukentuviin ympäristönormeihin.”, kertoo Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi. ”Laitoksen puhdistusteho on jo nyt korkealla tasolla, sillä yli 99 % epäpuhtauksista saadaan talteen. Savukaasupesuri tuo lisätehoa puhdistukseen, sillä sen ansiosta erityisesti happamien epäpuhtauksien kuten suolahapon ja rikkidioksidin pitoisuudet savukaasuissa tulevat pienemään entisestään.”, Alhoniemi tiivistää.

Savukaasupesurin ansiosta myös savukaasujen sisältämä lämpöenergia pystytään hyödyntämään tehokkaammin, ja pesuri lisää Westenergyn laitoksen kaukolämpötehoa noin 20 % eli noin 55 gigawattituntia vuodessa. Savukaasupesurin tuottama energia on merkittävä lisäys Vaasan Sähkön kaukolämmön hankintarakenteeseen, vastaten noin 8 % vuotuisesta hankinnasta. Energian hyödyntämiseksi Vaasan Sähkö tekee noin 2 miljoonan euron investoinnit kaukolämpöverkostoon. ”Näemme hankkeen erittäin positiivisena jatkumona tähänastiselle yhteistyölle Westenergyn kanssa”, kertoo Vaasan Sähkön kaukolämpöyksikön johtaja Jaakko Metsäranta.

Savukaasupesurin toimittaa ruotsalainen Babcock & Wilcox Vølund Ab, jolla on laajamittaista kokemusta savukaasupesureiden toimittamisesta jätevoimaloihin ympäri maailman. Pesuri asennetaan marraskuussa pidettävän vuosihuollon yhteydessä, ja sen on määrä olla käytössä vuoden loppuun mennessä. Laitteisto sijoittuu laitoksen sisätiloihin nykyisen puhdistuslaitteiston jatkoksi. Laitosrakennuksen sisällä toteutetaan mittava kaukolämpöverkkolaajennus, ja myös laitoksen automaatiojärjestelmä päivitetään savukaasupesurin osalta. Savukaasujen lämpötilan madaltuminen ja kosteuspitoisuuden nousu edellyttävät myös uuden savupiipun asentamista.

Pesurin käytöstä muodostuu lauhdevettä, joka puhdistetaan ja pyritään ensisijaisesti hyödyntämään laitoksen omissa prosesseissa. Puhdistetusta lauhdevedestä tehdään myös kaukolämmön lisävettä, ja ylimääräinen puhdistettu lauhdevesi ohjataan viemäriverkostoon.

Savukaasupesurin ansiosta jätteen sisältämä energia pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin, mikä vähentää puolestaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Näin myös hiilidioksidipäästöt alueella tulevat entisestään vähenemään.