Energiateollisuus ry: Kaukolämmön hintakehitys polttoainekustannusten nousua maltillisempaa

Kaukolämmön hintakehitys on ollut viime vuodet maltillista suhteessa polttoainekustannusten nousuun. Vuoden 2010 lopusta 2013 alkuun kaukolämmön hinta on noussut hieman alle 30 prosenttia kun vastaavalla ajanjaksolla keskeisten polttoaineiden verolliset hinnat ovat nousseet noin 40 prosentista jopa yli 50 prosenttiin polttoaineesta riippuen, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemasta kaukolämmön hintatilastosta.

Hintatilaston mukaan kaukolämmön energiamaksut nousivat Suomessa viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla keskimäärin 6,5 prosenttia. Kaukolämmön kokonaishinta nousi keskimäärin 5,9 prosenttia. Kaukolämmön painotettu energiamaksu oli 5,88 senttiä kilowattitunnilta ja painotettu kokonaishinta 7,43 senttiä kilowattitunnilta tammikuun 2013 alussa. Mainitut hinnat ja niiden muutokset ovat Suomen keskiarvoja. Joillakin paikkakunnilla kaukolämmön hinta on laskenut tai säilynyt ennallaan.

Sekä kaukolämmön hinnat että niiden muutokset vaihtelevat voimakkaasti paikkakunnittain. Hintoihin ja hintakehitykseen vaikuttavat muun muassa kaukolämmön tuotantotapa sekä kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden hinnat sekä polttoaineiden verokohtelu.

Kaukolämmön kilpailuasemaa lämmitysmarkkinoilla ei saa enää heikentää poliittisilla päätöksillä

Kaukolämmön hintakilpailukyky on perinteisesti ollut hyvä suhteessa kilpaileviin lämmitysratkaisuihin. Viime vuosina tapahtuneet polttoaineiden valmisteverojen korotukset sekä polttoaineiden hintojen nousu vaikuttavat kaukolämmön hintaan aiheuttaen suurelle osalle suomalaisista kohoavia energiakustannuksia. Kaukolämmön sekä yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon kilpailukykyä ei poliittisilla päätöksillä, kuten tuotantoon kohdistuvien verojen korotuksilla, tule entisestään rasittaa.

Kaukolämpö ja erityisesti siihen liittyvä sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokkain ja ympäristöystävällisin kaupunkien lämmitysmuoto. Kaukolämpö mahdollistaa sähkön tuotannon yhteydessä syntyvän tai esimerkiksi teollisuudelta yli jäävän, muutoin hukkaan menevän lämpöenergian hyödyntämisen kotien lämmityksessä. Kaukolämpö mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden lisääntymisen taajamissa ja kaupungeissa ilman asiakkaille koituvia ylimääräisiä kustannuksia.

Energiateollisuus ry laatii kaukolämmön hintatilaston kaksi kertaa vuodessa (1.1. ja 1.7. hintatilanne).

http://energia.fi/tilastot/kaukolammon-hinnat-tyyppitaloissa-eri-paikkakunnilla