Pohjois-Savon ELY-keskus: Riikinnevan ekovoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättymässä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Navitas Kehitys Oy:n laatimasta Leppävirran Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). ELY-keskuksen näkemykseen mukaan YVA-selostus täyttää lainsäädännössä sille asetetut vaatimukset. Selostus on laadittu asiantuntevasti ja tiedot on esitetty ymmärrettävässä muodossa. Selostukseen sisältyy kuitenkin myös heikkouksia, jotka tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Esimerkiksi ihmisiin, liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu osin puutteellisesti. Myös hankkeen maankäytölle aiheuttamien vaikutusten arviointi kaipaa täydentämistä.

Lue Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan (pdf-tiedosto)

Pohjois-Savon ELY-keskukselle toimitettiin arviointiselostuksesta yhteensä 12 lausuntoa ja mielipidettä. Osassa kannanottoja suhtauduttiin kriittisesti hankkeen mielekkyyteen, vaikutusten arvioinnin riittävyyteen ja YVA-menettelyn asianmukaisuuteen. Pohjois-Savon ELY-keskus on ottanut lausunnot ja mielipiteet huomioon oman lausuntonsa valmistelussa. Tämän lisäksi kaikki saapuneet mielipiteet ja lausunnot toimitetaan lyhentämättöminä hankkeesta vastaavalle.

Riikinnevan ekovoimalaitoksen YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy Pohjois-Savon ELY-keskuksen nyt antamaan lausuntoon ja sen nähtävilläpitoon. YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan se on päätöksentekoa edeltävää asian valmistelua. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana kerätty tieto toimii pohjana tuleville päätöksille. Tärkeää on kuitenkin huomata, että nyt tehtyjä selvityksiä ja arviointeja tulee tarpeen mukaan täydentää ja päivittää suunnitelmien muuttuessa ja tarkentuessa.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta on nähtävillä arviointiselostuksen kanssa 28.2.2013 alkaen Varkauden kaupungintalolla (Ahlströminkatu 6, Varkaus) Leppävirran ja Joroisten kunnanvirastossa (Savonkatu 39, Leppävirta ja Mutalantie 2, Joroinen) sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). Lausunto on luettavissa myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/yva.