Välimatka ja asenteet vaikuttavat tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen

1-1230897052p1zv

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyn tutkimuksen mukaan tuulivoimaloista sisätiloihin kantautuvan äänen koetussa häiritsevyydessä on eroa tutkimuspaikkakuntien välillä. Äänen häiritsevyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat etäisyys tuulivoimalasta sekä vastaajan suhtautuminen tuulivoimaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä lähempänä tuulivoimaloita asui, sitä häiritsevämmäksi ääni koettiin, ja mitä positiivisemmin suhtautui tuulivoimaloihin, sitä vähemmän niiden ääni sisätiloissa häiritsi.

Tutkimus antaa myös viitteitä unihäiriöiden ja tuulivoiman häiritsevyyden välisestä yhteydestä. Mitä häiritsevämmäksi tuulivoimaloista sisätiloihin kantautuva ääni koetaan, sitä todennäköisemmin melu herättää kesken unien tai vaikeuttaa nukahtamista.

Äänimittausten ja havaintopäiväkirjan tulokset antavat viitteitä, että pelkkä äänen keskiäänitaso ei välttämättä riitä selittämään yksittäisen ihmisen kokemaa tuulivoimalan äänen häiritsevyyttä. Tuulivoimaloiden ääni koettiin häiritseväksi paitsi kovilla tuulilla, jolloin ekvivalenttitasot olivat korkeat, myös hyvin matalilla tuulilla ja ekvivalenttitasoilla.

Tuuliturbiinin suunta kuulijaan nähden osoittautui merkittäväksi tekijäksi. Voimaloiden ääni koetaan häiritseväksi useimmiten havaitsijan ollessa turbiinin takana tai takaviistossa.

Tulosten perusteella tuulivoimaloiden ääni ei tyypillisesti kuulu asuinrakennusten sisälle ja kuuluessaan häiritsee suhteellisen pientä osaa asukkaista.

Tulokset ovat osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusta ’Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys Suomessa’, joka toteutettiin talvella 2014 – 2015. Tuulivoimaloiden äänen koettua häiritsevyyttä asuinalueella selvitettiin kahden tuulivoimatuotantoalueen läheisyydessä, Lappeenrannan Muukonkankaan ja Merijärven Ristivuoren tuulivoimatuotantoalueella. Työn tuloksena pystyttiin tuulivoimaloiden äänenpainemittauksia yhdistämään ihmisten kokemukseen tuulivoimaloiden äänestä.

”Tutkimus tuo uutta tietoa suomalaisten suhtautumisesta tuulivoimaloiden ääneen sekä auttaa tunnistamaan tilanteita, jolloin ääni koetaan häiritsevänä. Kerätty aineiston avulla on jatkossa mahdollista analysoida myös asukkaiden käsityksiä tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksista.”

Julkaistu raportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-982-8