LOISTE: SÄHKÖN SIIRTOHINNAT MUUTTUVAT SYYSKUUN ALUSSA

electrical-power-lines

Loiste Sähköverkko Oy:n siirtohinnasto muuttuu 1.9.2016 alkaen. Verottomat siirtohinnat nousevat keskimäärin 4 % ja siirtolaskulla näkyvä verollinen nousu on keskimäärin 3 %. Hintamuutoksen perusteena on ikääntyvän verkon huollon ja kunnossapidon lisääntynyt tarve sekä investointitason nousu sähkömarkkinalain tiukentuvien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi. Yö-, vuodenaika- ja tehosiirtotuotteiden energiahintojen muutos johtuu alue- ja kantaverkkomaksujen noususta.

Yleissähkötuotteen ja sitä vastaavan säästötuotteen siirtohinnat nousevat keskimäärin 5,5 %. Tuotteiden energian hinta (snt/kWh) säilyy ennallaan, mutta kiinteät maksut (euroa/kk) nousevat. Rivi- ja kerrostaloasunnon perusmaksu nousee 1,50 – 2,10 euroa kuukaudessa kiinteistössä olevien käyttöpaikkojen lukumäärän mukaan. Omakotitalo-, vapaa-ajan- ja yrityskiinteistön yleissähkön siirtomaksu nousee 2,40 – 35,90 euroa kuukaudessa kiinteistön sulakekoon mukaan (25A – 200A).

Yö- ja vuodenaikasähkötuotteen sekä niitä vastaavien säästötuotteiden siirtohinnat nousevat keskimäärin 2,7 %. Näissä tuotteissa energian hinta nousee, mutta perusmaksu laskee 2,10 – 28,00 euroa kuukaudessa kiinteistön sulakekoon mukaan (25A – 200A). Yösähkötuotteen päiväenergian hinta nousee 0,45 snt/kWh ja yöenergian 0,28 snt/kWh. Vuodenaikatuotteen talviarkienergian hinta nousee 0,63 snt/kWh ja muun ajan energian hinta 0,29 snt/kWh. Energian hinnan nousu johtuu pääasiassa kanta- ja alueverkkomaksujen noususta. Perusmaksun lasku johtuu näiden kaksiaikatuotteiden mittausten käsittelyn ja laskutuksen tehostumisesta.

Yli 200A -pääsulakekokojen eli tehotuotteiden verottomat siirtohinnat nousevat keskimäärin 3 %.

Hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaille kirjeellä. Edellisen kerran Loisteen siirtohinnat nousivat keskimäärin 4 % vuoden 2015 kesäkuun alussa.

Loiste Sähköverkko Oy on eriytetty Loiste-konsernin muista liiketoiminnoista

Loiste Sähköverkko Oy on Loiste Energia Oy:n tytäryhtiö ja siten osa Loiste-konsernia. Yhtiö perustettiin vuonna 2006 vastaamaan lailla säädetystä, luvanvaraisesta ja luonnollisen monopolin omaisesta sähköverkkoliiketoiminnasta. Eriyttämällä siirtoliiketoiminta omaan yhtiöönsä on varmistettu sen itsenäisyys päättää omasta taloudestaan, investoinneistaan, viestinnästään ja palveluistaan.
Energiavirasto valvoo siirtoyhtiöiden kirjanpitoa, hinnoittelua, verkon kehittämistä, huoltovarmuutta, tietoturvaa sekä palveluja. Eriyttämisen ja valvonnan avulla varmistetaan, että siirtoyhtiön laskuilla kerätyistä varoista yhtiölle sähkö- ja arvonlisäverojen tilityksen jälkeen jäävä osa käytetään vain yhtiön asiakkaiden palvelujen ja sähköverkoston ylläpitoon, investointeihin ja pääomakuluihin.

Sähköverkon investoinnit ja ylläpitokustannukset nousussa

Loiste Sähköverkko on investoinut 10 vuodessa sähköverkkoonsa yli 146 miljoonaa euroa. Valtaosa yhtiön sähköverkosta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla ja iso osa sitä on tulossa elinkaarensa päähän. Investointitarvetta lisää myös syksyllä 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos, jossa kaikki verkonhaltijat velvoitettiin suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään sähköverkkoaan siten, että sen vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asiakkaille asemakaava-alueella yli 6 tuntia eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Lain edellyttämälle toimitusvarmuuden tasolle pitäisi yltää jo vuonna 2028. Jotta Loisteen sähköverkko täyttäisi asetetut toimitusvarmuustavoitteet, vuotuisten verkostoinvestointien määrää on nostettava noin 20 miljoonaan euroon. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi sähkömarkkinalain muutoksen yhteydessä, että toimitusvarmuusinvestoinnit nostavat siirtohintaa Suomessa keskimäärin 1,2 snt/kWh. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, sillä siihen vaikuttaa kunkin siirtoyhtiön asiakasmäärä, verkossa siirrettävän sähkön määrä, verkon laajuus, ikä ja maakaapeloinnin osuus sekä alueen toimintaympäristön haastavuus (mm. metsäisyys ja lumisuus).

Sähkömarkkinalain muutos nosti myös myrskystä tai lumesta johtuvista yli 12 tunnin sähkökatkoista maksettavia vakiokorvauksia. Vakiokorvausten tason noston vuoksi, lain edellyttämän toimitusvarmuuden varmistamiseksi ja ikääntyvän sähköverkon turvallisuuden ylläpitämiseksi Loiste Sähköverkon on tehtävä aikaisempaa enemmän verkoston huolto- ja kunnossapitotöitä. Viimeisten 10 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt yli 35 miljoonaa euroa sähköverkon ylläpitoon. Ennakoivasti ja suunnitelmallisesti tehtynä sähköverkon huolto- ja kunnossapitotyöt ovat viime vuosina vähentäneet alueen sähkökatkoja ja pienentäneet niistä johtuvia viankorjauskustannuksia.

Sähköverkon investointi- ja ylläpitokustannukset pääosin kiinteitä

Siirtomaksut perustuvat suurelta osin siirretyn energian määrään, vaikka sähköverkkoyhtiön kustannukset ovat lähes kokonaan kiinteitä. Kesämökillään vain kesäaikana tai kaupungin keskustassa yksiössä yksin asuva voi ihmetellä, miksi heidän täytyy maksaa suuria siirtomaksuja, vaikka he käyttävät vain vähän sähköä. Sähköverkonhaltijan on kuitenkin pidettävä verkkonsa turvallisena ja käyttökunnossa vuoden ja vuorokauden ympäri sekä huolehdittava säännöllisesti sähkönkäytön mittauksista, asiakaspalvelusta ja siirtolaskutuksesta. Verottomien siirtomaksujen painopiste on siten siirtynyt yhä enemmän kiinteisiin maksuihin eli perusmaksujen osuus siirtolaskusta on noussut.

Verojen osuus sähkön siirtolaskusta noussut keskimäärin jo 40 %:iin

Suuri osa Loiste Sähköverkon siirtolaskusta on valtiolle kerättäviä energia- ja arvonlisäveroa. Vuonna 2015 yhtiö keräsi siirtolaskuillaan veroja yli 25 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 430 euroa/asiakas. Viidessä vuodessa sähköverotaso on noussut noin 32 %.

Kantaverkkoyhtiön siirtomaksut nousseet noin 60 % viidessä vuodessa

Jakeluverkkoyhtiöt maksavat alue- ja kantaverkkoyhtiöille siirtomaksuja alueellaan kulutetusta tai tuotetusta sähköstä sekä näistä verkoista ottamastaan tai niihin siirtämästään sähköstä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on nostanut vuodesta 2011 alkaen siirtomaksujaan yhteensä noin 60 %, jonka vuoksi myös alueverkkomaksut ovat nousseet vastaavasti. Näiden kulujen osuus Loiste Sähköverkon keräämistä vuoden 2015 verottomista siirtotuloista nousi jo noin 10 % iin.

Siirtohinnat edelleen alle lain salliman tason

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua, sen kohtuullisuutta ja liiketoiminnasta saatua tuottoa valvoo Energiavirasto. Kullekin verkkoyhtiölle määritetään valvonnan avulla sallittu liikevaihdon taso eli yhtiön siirtotulojen määrä. Viime vuonna Energiavirasto vahvisti, että Loiste Sähköverkko on alittanut lain salliman tuoton vuonna 2012 alkaneella valvontajaksolla noin 5 miljoonalla eurolla.

Energiaviraston valvontamalli huomioi sallittua tuottoa laskiessaan runsaasti eri muuttujia, joten eri verkkoyhtiöiden siirtohintoja ei voi suoraan verrata toisiinsa. Eroja aiheuttavat mm. verkon määrä, sijainti ja laajuus, alueen eri luonnonolosuhteet, siirretyn sähkön ja sähkönkäyttäjien määrä. Pelkästään kaupungeissa toimivissa yhtiöissä kustannus- ja siirtohintataso on siten selvästi alempi kuin yhtiöissä, joilla on runsaasti verkkoa haja-asutusalueella. Lisäksi eri yhtiöiden verkko on eri-ikäistä ja siksi niiden ylläpidon kustannukset ja uusimisen tarve vaihtelee voimakkaasti.

Runsaasti verkkoa asiakasta kohti Suomen metsäisimmällä ja lumisimmalla alueella

Loiste Sähköverkon jakeluverkkoalue kattaa noin 7,7 % koko Suomen pinta-alasta. Yhtiö ylläpitää noin 3,4 % koko Suomen sähköverkoista. Alueella on kuitenkin vain 1,7 % koko Suomen sähkön käyttöpaikoista eli yhtiöllä on kutakin sähkön käyttäjää kohti pidemmät etäisyydet ja noin puolet enemmän sähköverkkoa kuin keskimäärin muualla Suomessa.

Loiste Sähköverkko Oy:n jakelualue

• 26 200 km2 laaja ja Suomen metsäisin sekä usein myös talven lumisin alue
• ylläpidettävää verkkoa 226 metriä/asiakas (114 metriä/asiakas koko maassa)
• laajoja alueita palvelevasta keskijänniteverkosta noin 93 % haja-asutusalueella
• noin 58 400 sähkönkäyttöpaikkaa, joista noin 40 % haja-asutusalueella
• käyttöpaikkoja 2,2 kpl/ km2 (koko maassa keskimäärin 10,0 kpl/km2)
• jakelualueella asuu noin 82 000 asukasta eli 1,5 % Suomen asukkaista ja asukastiheys 3,6 as/km2 (koko maa 17,2)