Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitokselle ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Fennovoima Oy:n sähköteholtaan noin 1 200 MW:n suuruiselle ydinvoimalaitokselle ja sen varaenergiantuotannolle ympäristöluvansekä vesilain mukaisen luvan meriveden ottoon. Päätös sisältää luvan aloittaa jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentaminen päätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Hanhikiven niemelle sijoittuvan ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa koskee hakemuksen mukaista ja laajuista energian tuotantoa ydinvoimalaitoksella, apuhöyrykattiloilla ja dieselgeneraattoreilla, jäähdytysveden purkurakenteita, jäähdytysveden johtamista Perämereen Hanhikiven niemen edustalle ja näitä palvelevia toimintoja osin lupamääräyksillä rajoitettuna tai muutettuna. Jäähdytysvettä saa johtaa ydinvoimalaitoksen käyttöön Hanhikiven niemen eteläpuolen satama-altaasta. Päätös ei koske ydinenergialain tai säteilylain piiriin kuuluvia asioita, kuten radioaktiivisten aineiden päästöjä ja vaikutuksia tai ydinjätteiden sijoitusta.

Luvan saajalle on annettu oikeus aloittaa jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentaminen päätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Ennen töiden aloittamista luvan saajan on asetettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 250 000 euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Päätöksessä on määrätty rakentamisen aikaisesta tarkkailusta.

Päätöksessä on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi päästöjä rajoittavia määräyksiä ja muutoinkin määrätty kattavasti toiminnan päästöjen ja vaikutusten laajasta ympäristön tarkkailusta ja ennakkotarkkailusta. Mahdollisen alueella esiintyvän meriharjuksen osalta on määrätty tehtäväksi laajat selvitykset. Nämä on hakemusasiana toimitettava aluehallintovirastolle, joka voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa selvityksen perusteella. Ympäristön nykytilan selvittämiseksi ja tarkkailujen yksityiskohtaisen suunnittelun vuoksi on määrätty aloitettavaksi ennakkotarkkailut viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös saa lainvoiman. Uhanalaista meriharjusta koskeva selvitys on määrätty aloitettavaksi heti ja siltä osin myös kalataloudellinen ennakkotarkkailu.

Päästöistä vesiin aiheutuu haittaa kalastolle ja kalastukselle. Jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentamistöiden aiheuttamien kalataloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi on rakentamisen ajaksi määrätty 3 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu.

Jäähdytysvesien johtamisesta ydinvoimalaitoksen käyttöön ja voimalaitoksen lämpöpäästöstä mereen kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi luvan haltija on määrätty istuttamaan Pyhäjoen ja Piehinkijoen väliselle merialueelle vuosittain 1 000 vähintään 18 cm:n mittaista meritaimenen poikasta ja 116 000 keskimitaltaan vähintään 10 cm:n mittaista merellisen vaellussiian poikasta ensimmäisestä jäähdytysvesien johtamisvuodesta alkaen.

Kaupalliselle kalastukselle ja kiinteistöjen vesistösidonnaiselle virkistyskäytölle lämpöpäästöstä mereen aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskevat asiat aluehallintovirasto on määrännyt myöhemmin ratkaistavaksi ja määrännyt tältä osin luvan saajan tekemään selvitykset sekä asettamaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut vakuudet.

Lupapäätös on nähtävillä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilla osoitteessahttp://www.avi.fi/lupatietopalvelu sekä Pyhäjoen kunnassa ja Raahen kaupungissa 15.6.–15.7.2016. Päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuaika päättyy 15.7.2016.