VTT:ltä teknologiaa vähentämään tuulivoiman digivaikutuksia

VTT:n kehittämät menetelmät auttavat suunnittelemaan tuulivoimapuistoja niin, että mahdolliset vaikutukset televisio-, puhelin- ja datayhteyksiin minimoidaan.

VTT:n tutkimusprojektissa kehitetyillä menetelmillä ja työkaluilla voidaan etsiä tuulivoimaloille optimaalinen sijanti niin, että voimalat vaikuttavat mahdollisimman vähän televisio- ja mobiiliyhteyksiin.

”Tuulivoimaloiden sijoitusmuutoksilla voi olla merkittävä vaikutus digitaalisten yhteyksien laatuun laajalla alueella”, sanoo VTT:n johtava tutkija Seppo Horsmanheimo .

Tuulivoimalan digivaikutukset eroavat merkittävällä tavalla suuren rakennuksen vaikutuksista. Voimalan lavat synnyttävät pyöriessään tuulen suunnasta ja voimakkuudesta riippuvan dynaamisen vaikutuksen, jonka arviointiin on aiemmin ollut vähän työkaluja. Normaalin rakennuksen vaikutukset ovat pelkästään staattisia.

Myös staattiset vaikutukset voivat tuulivoimalassa olla normaalia rakennusta suuremmat, koska voimalat ovat huomattavasti muita rakennuksia korkeampia ja niitä on yleensä samalla alueella useita.

Nyt kehitettyjä ratkaisuja voivat energiayhtiöiden lisäksi hyödyntää myös operaattorit, jotka rakentavat matkaviestin- tai televisioverkkoja olemassa olevien tuulivoimaloiden lähelle. Uudet ratkaisut auttavat selvittämään esimerkiksi lisätukiasemien tai televisioalilähettimien tarpeen etukäteen.

Luotettavat mittausmenetelmät ovat arvokkaita myös siksi, että tuulivoimaloiden vaikutuksista ja laajuudesta on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä. Kansalaiset ovat tehneet entistä enemmän vikailmoituksia Viestintävirastolle, mobiilioperaattoreille ja televisiolähetysverkon omistavalle Digita Oy:lle alueilla, joille on rakennettu tuulipuistoja.

”Menetelmien avulla on mahdollista todentaa vaikutuksia ja siten selvittää todellisia syitä, jotta mahdollisten haittojen aiheuttaja voidaan tunnistaa ja sen vaikutuksia pienentää”, sanoo johtava tutkija Markku Sipilä VTT:ltä.

Uudet ratkaisut tuovat siis helpotusta sekä kuluttajille, operaattoreille että viranomaisille. Digivaikutuksia voidaan ehkäistä entistä paremmin jo tuulivoimaloiden ja viestintäverkkojen suunnitteluvaiheessa. Tämä voi tuoda huomattavia taloudellisia säästöjä, sillä suunnitelmien korjaaminen jälkikäteen on yleensä kalliimpaa kuin asioiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa. Häiriöiden väheneminen leikkaa myös asiakaspalvelussa syntyviä kustannuksia.

Uudet menetelmät vauhdittavat uusiutuvaa energiaa

Tutkimuksessa tehdyt löydökset tukevat osaltaan kansallista tavoitetta tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian lisäämisestä. Kun tuulivoiman mahdolliset vaikutukset voidaan minimoida jo suunnitteluvaiheessa, voimalaprojektit herättävät vähemmän vastustusta ja etenevät kitkattomammin.

Nyt tehty tutkimus on osa laajempaa sähkö- ja tietoliikenneverkkotutkimusta, jonka avulla pyritään varmistamaan kriittisen infrastruktuurin toiminta kaikissa tilanteissa. Sähkö- ja tietoliikenneverkoilla on myös entistä vahvempi keskinäisriippuvuus digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi verkkoautomaation lisääntyminen on tehnyt häiriöttömistä mobiilipalveluista tärkeitä myös sähköverkkojen toiminnalle.

VTT:n kehittämät menetelmät, työkalut ja analysointiprosessi voivat avata mahdollisuuksia myös palveluvientiin sekä VTT:lle että voimaloiden tai mobiiliverkkojen suunnittelijoille ja rakentajille.

Viestintävirasto teetti VTT:llä talvella 2014 – 2015 aiheesta tutkimuksen, jonka perusteella saatiin lisätietoa tuulivoiman vaikutuksista radiojärjestelmiin.