Fennovoima ja Fingrid allekirjoittivat sopimuksen kantaverkkoliitynnän suunnittelemisesta

Fennovoima ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen kantaverkkoliitynnän suunnittelemisesta. Ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä sähkönsiirron kantaverkkoon.

Sopimuksen mukaan Fingrid vastaa projektin perussuunnittelusta sekä luvitusprosessista, kilpailuttaa rakennusurakoitsijat ja valvoo urakoitsijoita liityntäjohtojen rakentamisen aikana. Liityntäjohtojen rakentamista varten tarvitaan Energiaviraston hankelupa ja muut rakentamiseen liittyvät luvat.

Voimajohtojen rakentamisen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan erillisessä YVA-menettelyssä. YVA-menettely käynnistyi syyskuun alussa, kun Figrid toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Ympäristöselvitysten ja lausuntojen tietoja hyödynnetään voimajohtojen reittien suunnittelussa.

Liityntäjohtojen rakennusurakoiden kilpailutus alkaa valtioneuvoston myönnettyä Fennovoimalle ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan.

Myöhemmin Fingridin kanssa tehdään erilliset liityntä- ja sähkönsiirtosopimukset.