Tuulivoimamelun pelisäännöt tulevat tarpeeseen

Valtioneuvoston tänään antama asetus tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista tuo selkeät pelisäännöt tuulivoimaloiden sijoittamiseen ja toimintaan. Asetus mahdollistaa tuulivoimakapasiteetin lisäämisen ja varmistaa samalla, ettei tuulivoimasta aiheudu terveyshaittaa tai muuta kohtuutonta rasitusta lähialueen ihmisille, Energiateollisuus ry:n johtaja Jukka Leskelä toteaa.

– Selkeät pelisäännöt tulevat tarpeeseen, sillä tuulivoimaloihin sovellettava melusääntely ei ole tähän asti ollut yhtenevää ja selkeää. Toisinaan on voitu soveltaa vuonna 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisia yleisiä ympäristömelun ohjearvoja, toisinaan taas vaatimuksena ovat olleet ympäristöministeriön vuonna 2012 julkistaman tuulivoimarakentamisohjeen mukaiset 5-10 dB matalammat melutasot.

Asetuksella säädetään eri alueiden melutasoista, jotka eivät saa ylittyä tuulivoimaloiden toiminnan johdosta. Pysyvän ja loma-asutuksen melutason ohjearvo on 45 dB päivällä ja 40 dB (LAeq) yöllä. Lisäksi ohjearvot on annettu hoito- ja oppilaitoksille, virkistys- ja leirintäalueille sekä kansallispuistoille. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön suunnittelussa sekä lupa- ja valvontaprosesseissa.