Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY): Asetus tuulivoimaloiden melutasosta mahdollistaa tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen

normal

 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tyytyväinen asetettuihin ohjearvoihin, vaikka tuulivoimahankkeita asetuksen mukaisesti säännelläänkin tiukemmilla ohjearvoilla kuin monia muita ihmistoimintoja. Selkeä ohjeistus mahdollistaa tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen sekä täten suuret investoinnit moneen pieneen kuntaan.

Suomen tuulivoimahankkeisiin on tähän saakka sovellettu kahta toisistaan eroavaa ohjearvoa (ympäristöministeriön ohje vuodelta 2012 ja valtioneuvoston päätös vuodelta 1992). Uusi ohjearvoasetus linjaa, että tuulivoimaloiden ääni ei saa pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 dB(A) ja päivällä 45 dB(A) rajaa. Kansallispuistoja koskeva ulko-ohjearvo on kaikkina vuorokaudenaikoina 40 dB. Uudet ohjearvot koskevat asetuksen hyväksymisen jälkeen luvitukseen tulevia tuulivoimahankkeita.

STY on pääosin tyytyväinen tuoreeseen ohjearvoasetukseen, joka selkeyttää tuulivoimarakentamisen suunnittelua ja lupamenettelyä. ”Nyt hyväksytty asetus päättää tuulivoimasuunnittelun ristiriitaisen aikakauden, jona viranomaiset, kuntalaiset ja hanketoimijat eivät ole olleet varmoja mitä ohjearvoja tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa tulisi käyttää,” toteaa STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. ”Asetuksessa erityisen hyvää on, että pysyvälle ja vapaa-ajan asutukselle on säädetty yhtenevät ohjearvot, jotka takaavat haja-asutusalueella asuvien ja loma-asukkaiden tasavertaisen aseman ja selkeyttävät tuulivoimahankkeiden suunnittelua,” kiittää Mikkonen.

”On erittäin hienoa, että ympäristöhallintoa sujuvoitetaan poistamalla ristiriitaisia ohjeistuksia. Kun vielä YM:n aiemmat ohjeet päivitetään uuden asetuksen mukaisiksi, tilanne on kaikkien osapuolten näkökulmista selkeä. Hallinnon selkeyttäminen antaa alalle tärkeän signaalin jatkuvuudesta,” päättää Mikkonen.