Westenergy suunnittelee polttokapasiteetin nostoa ja tehokkaampaa savukaasujen lämmön talteenottoa

Nykyistä suuremman jätemäärän hyödyntäminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia. Samalla arvioidaan savukaasujen tehokkaampaan puhdistukseen ja lämmön talteenottoon tähtäävän uuden teknologian käyttöönoton ympäristövaikutukset.

Westenergyn jätteenpolttolaitos suunniteltiin alun perin polttamaan vuodessa 150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Polttoaineen suunniteltua alhaisemman energiasisällön vuoksi jo vuonna 2013 laitoksessa poltettiin lähes 190 000 tonnia jätettä. Ympäristöluvan mukaista suuremman jätemäärän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA-menettelyä ja tarkastettua lupahakemusta aluehallintovirastolle. Samalla suunnitellaan otettavan käyttöön uutta teknologiaa savukaasujen puhdistuksen tehostamiseksi ja niiden sisältämän lämmön talteenottoon, minkä vaikutukset tullaan arvioimaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa. Näillä toimenpiteillä turvataan riittävä energian tuotanto taloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti tehokkaalla tavalla.

Suurempaa kapasiteettia on kokeiltu ja käytetty ELY:n väliaikaisella luvalla vuodesta 2013. Savukaasujen sisältämän lämmön talteenotosta on tehty esiselvitys vuonna 2014. Kun lopulliset selvitykset investoinnin taloudellisuudesta ja ympäristövaikutuksista on tehty, Westenergyn hallitus tekee mahdollisesti päätöksen hankkeen toteuttamisesta. Hankkeen tarvitsemien rakennus- ja ympäristölupien hakeminen aloitetaan, kun se suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin suhteen on mahdollista.