:VÄITÖS: Euroopan unionin biopolttoaineita sääntelevä järjestelmä ei vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin tehokkaasti

Romppanen Seita

Seita Romppanen on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2000 Joensuun Lyseon lukiosta. Hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2007 Joensuun yliopistossa. Romppanen on työskennellyt Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella erilaissa projektitehtävissä vuosina 2006–2012, ja vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut laitoksella kansainvälisen ympäristöoikeuden yliopisto-opettajana.

Hallintotieteiden maisteri Seita Romppasen väitöstutkimus osoittaa, ettei nykyinen Euroopan unionin (EU) biopolttoaineita sääntelevä järjestelmä kykene vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin tehokkaasti ja hyväksyttävästi. Biopolttoaineita koskevaa sääntelykokonaisuutta heikentävät erityisesti sääntelyn kompleksisuuteen, yhdenmukaisuuteen, läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen liitetyt ongelmat. Nämä ongelmakohdat korostuvat erityisesti menettelyissä biopolttoaineiden kestävyyden osoittamiseksi.

Romppanen esittää, että biopolttoaineiden aidosti kestävä ja kokonaisvaltainen hallinta edellyttää paitsi huolellista kestävyyden sääntelyä, myös yhdenmukaisia menettelyitä kestävyyden osoittamiseksi. Romppasen väitöstutkimus antaakin välineitä sekä biopolttoaineiden kestävyyttä edellyttävän sääntelyn että erityisesti kestävyyden osoittamista koskevien menettelyiden kehittämiseksi.

Väitöstutkimuksen perusteella EU:n biopolttoaineita koskeva sääntelykokonaisuus edustaa osaltaan uudenlaista eurooppalaista ympäristöhallintaa. Uudenlaisella ympäristöhallinnalla voidaan perinteistä sääntelyä tehokkaammin puuttua monimutkaisiin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen tai biopolttoaineiden kestävyyteen.

Biopolttoaineet keskeinen osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia

Romppanen tarkastelee väitöstutkimuksessaan biopolttoaineiden sääntelyä osana niin kutsuttua EU:n ilmasto- ja energiapakettia. Ilmasto- ja energiapaketin alla edellytetään muun muassa, että kymmenen prosenttia jäsenmaissa käytetystä liikenteen energiasta tulee uusiutuvista lähteistä – pääsääntöisesti biopolttoaineista – vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen voidaan laskea mukaan vain kestäväksi osoitettua biopolttoainetta.

Romppasen väitöstutkimuksen teema on varsin ajankohtainen ja myös kansallisesti keskeinen, sillä vuodesta 2009 saakka voimassa olleeseen EU:n ilmasto- ja energiapakettiin on luvassa merkittäviä uudistuksia. Uusista ilmasto ja energiatavoitteista on sovittu jäsenmaiden kesken syksyllä 2014, ja aikanaan uudistukset voivat muokata sekä kansallisia uusiutuvan energian tavoitteita että biopolttoaineiden sääntelyä Suomessa. Romppanen korostaa, että nykyisen sääntelykokonaisuuden haasteista on käytävä nyt kriittistä keskustelua, jotta uudistuvassa sääntelykokonaisuudessa voitaisiin välttää samojen ongelmien toistaminen.

Biopolttoaineiden kestävä sääntely EU:ssa edellyttää uudenlaista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa ympäristöhallintaan

Biopolttoaineita koskevan sääntelykokonaisuuden edustama uudenlainen ympäristöhallinta mahdollistaa sen, että laajempaa joukkoa toimijoita, prosesseja ja instrumentteja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Biopolttoaineiden osalta tämä tarkoittaa, että sääntelykokonaisuutta arvioidaan paitsi EU:n, jäsenvaltion sekä yksityisen toimijan tasoilla, myös erilaisten instrumenttien, kuten oikeudellisen sääntelyn ja sertifiointijärjestelmien näkökulmasta. Tällainen tarkastelu mahdollistaa sen, että sääntelykokonaisuuden ongelmia voidaan arvioida kokonaisuutena ja näin ollen voidaan myös esittää kokonaisvaltaisia kehittämisehdotuksia, kuten Romppasen väitöstutkimuksessa tehdään.

HTM Seita Romppasen oikeustieteellinen väitöskirja New Governance in Context, Evaluating the EU Biofuels Regime tarkastetaan yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Harri Kalimo IES instituutista (the Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgia) ja kustoksena kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta.