Haminan Energia Oy ja Alexela Varahalduse AS kehittävät yhteistyössä Haminan LNG-terminaalia

Alexela Varahalduse AS on Viron Paldiskiin rakennettavan LNG-terminaalin ja sen toimitus- ja jakelupalve-luiden kehittäjä. Yrityksellä on mittava kokemus terminaalitoiminnoista ja vastaavista green field -projekteista.

Haminan Energia Oy kehittää nesteytetyn maakaasun tuontia LNG-tuontiterminaalin kautta. Terminaali ra-kennetaan HaminaKotka Satama Oy:n Haminan öljy- ja kaasusatamaan.

Molemmat yllä mainitut projektit ovat lupa- ja suunnitteluvaiheessa, ja siten sekä Alexela että Haminan Energia ovat kiinnostuneita näiden projektien synergiaeduista ja pyrkivät perustamaan joint venture -yhtiön Haminan LNG-terminaalin kehittämiseksi. Haminan Energia Oy ja Alexela Varahalduse AS ovat allekirjoitta-neet 30.3.2015 aiesopimuksen, jonka pohjalta molemmat yhtiöt kehittävät Haminan LNG-terminaaliprojektia tiiviissä yhteistyössä.

Haminan LNG-terminaali on mahdollista ottaa käyttöön vuonna 2018. Nesteytettyä maakaasua voidaan vas-taanottaa ja varastoida 30 000 m3:n säiliöterminaaliin, josta se höyrystetään suoraan maakaasun jakelu-verkkoon toimitettavaksi yritys- ja yksityisasiakkaiden käyttöön. LNG voidaan bunkrata suoraan aluksiin tai toimittaa säiliöautoilla teollisuuden ja liikenteen käyttöön. Haminan LNG-terminaali palvelisi Itämeren merilii-kennettä, maantiekuljetuksia ja teollisuusyrityksiä.

Haminassa ja HaminaKotka Satamassa on kaikki valmiudet terminaalia varten. Öljy- ja kemikaalisatamassa on infrastruktuuri, johon LNG-terminaali sopii hyvin. Lisäksi Haminan Energian jakeluverkon alueella on jo olemassa oleva asiakaskunta. Koska Haminan Energian maakaasun jakeluverkosta on yhteys valtakunnan siirtoverkkoon, voivat myös muut kaasua käyttävät yritykset hyödyntää Haminan LNG-terminaalia kaasun hankinnassaan. Lisäksi LNG:tä voidaan toimittaa verkon ulkopuolisille asiakkaille rekoilla tai junanvaunuilla.

Lainsäädäntö ohjaa toimijoita niin teollisuudessa kuin meriliikenteessäkin kohti vähäpäästöisiä polttoaineita. Haminan LNG-terminaali on linjassa lainsäätäjien tavoitteiden kanssa.

Haminan Energia on hakenut hankkeelle investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöstä aikaisemmin ilmoite-tun mukaisesti, ja TEM on tehnyt päätöksen 10.12.2014 tuen myöntämisestä Hamina LNG-terminaalin inves-tointihankkeeseen. Myönnetty tuki on 27 660 000 euroa, kuitenkin enintään 30 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Investointituki on myönnetty ehdollisena, kunnes Euroopan komissio on hyväksynyt tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Edellä mainitusta johtuen lopullinen investointipäätös tehdään vuoden 2015 loppupuoliskolla.

Alexela aloitti paikallisen LNG-terminaalin kehittämisen vuonna 2008, ja tavoitteena on projektin valmistumi-nen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Yhtiö on saanut suunnitteluvaiheen päätökseen ja valmiste-lee parhaillaan kansainvälistä kilpailutusprosessia. Alexela valmistelee myös hakemusta EU-rahoituksesta Paldiskin LNG-projektille.

Alexela Varahalduse AS:n toimitusjohtaja Heiti Hääl sanoo, että yhteistyö Haminan Energian kanssa on Alexelalle tärkeä tilaisuus jakaa kokemustaan. ”Olemme aktiivisesti kehittäneet LNG-projektiamme viimeiset 7 vuotta ja ratkaisseet lukuisia asioita, joita Haminan LNG-projektissa varmasti kohdataan, liittyen mm. tutki-mus- ja tuotekehitys- ja ympäristöasioihin sekä kaupallisiin ja logistisiin seikkoihin”, kommentoi Heiti Hääl. ”Alexela on kehittänyt terminaalipalveluja lukuisissa kohteissa yli 15 vuoden ajan, tilavuudeltaan yhteensä yli 1.000.000 m3. Yhteistyömme on hyvä esimerkki yhteisistä intresseistä maakaasun toimitusketjun monipuo-listamisessa ja Suomen ja Viron viemisessä kohti vihreämpää taloutta”, toteaa Heiti Hääl.

Haminan Energian toimitusjohtaja Timo Toikka toteaa: ”Alexelan laaja kokemus alalta on suuri etu, ja us-komme, että yhteistyössä Alexelan kanssa projekti etenee sujuvasti. LNG-hanke on merkittävä myös Hami-nan kaupungin, HaminaKotka Satama Oy:n ja koko seutukunnan kannalta. Se varmistaa, että alueellemme sijoittuu valtakunnallinen LNG-terminaali.”