Energiateollisuus ry:n kannanotto Energiaunioniin

Energiateollisuus ry tukee Energiaunioni – hanketta. Energiaunionin onnistumisen kannalta on tärkeätä, että jäsenmaat ja parlamentti sitoutuvat vahvasti sen toteuttamiseen komission ohella. Energiaunionissa keskeisessä asemassa on oltava EU:n energiasisämarkkinoiden loppuunsaattaminen. Se parantaa parhaiten myös EU:n energiaturvallisuutta.

Energiaunionissa aivan olennaista on Euroopan voimavarojen yhdistäminen ja hyödyntäminen niin Euroopan kuin kansallisellakin tasolla toimintavarman, kestävän ja kilpailukyisen eurooppalaisen energiajärjestelmän luomiseksi.

Energiaunionin on fokusoiduttava olennaisimpiin yhteisötason toimiin; toimet ja tavoitteet, jotka on järkevä asettaa jäsenmaissa, on jätettävä niiden päätäntävaltaan. Nyt eri hankkeita on 15 ja niilläkin useita alakohtia, joiden toteuttamiseen tämän komission aikana tai ainakin esitetyissä aikatauluissa sisältyy ehkä turhan paljon optimismia. On tärkeää, että hankkeet priorisoidaan ja etusijassa pyritään varmistamaan priorisoitujen hankkeiden toteuttaminen sovitussa aikataulussa tämän komission aikana. Energiaunionin 15 kohdan hankelistasta ja niiden alakohdista mielestämme on priorisoitava seuraavat kohdat:

  1. Eurooppalaisen sähköinfrastruktuurin ja erityisesti rajajohtojen rakentaminen niin, että markkinoiden kannalta riittävä siirtokapasiteetti on maiden välillä ja muissa nykyisissä pullonkauloissa. Se on välttämätön edellytys toimiville sähkömarkkinoille ja 3. sisämarkkinapaketin täydelle toimeenpanolle.
  1. On luovuttava investointeja ja markkinoita haittaavasta turhasta sääntelystä ja lainsäädännöstä niin EU- kuin kansallisellakin tasolla. Erityisesti on luovuttava säädellyistä kuluttajahinnoista.
  1. Liikennepaketti on toteutettava suunnitellusti vuonna 2016 ja sen on vahvasti tähdättävä puhtaampaan maantieliikenteeseen.
  1. Lämmitys on liikenteen ohella suuri energiakäyttäjä. Lämmityksen ja jäähdytyksen strategia on valmisteltava huolellisesti, ja kuitenkin nopealla aikataululla. Lämmityksen kuten liikenteenkin energiavalinnoilla voidaan merkittävästi lisätä myös omavaraisuutta.
  1. Tutkimukseen ja innovaatioihin ja erityisesti hankkeiden kaupallistamiseen on lisättävä panoksia ja päivitettävä SET-ohjelma nopealla aikataululla. Horisontti 2020 – ohjelman merkittävästä energiarahoituksesta on saatava täysi hyöty.
  1. Energiaunionin on toteutettava asetetut ilmasto-, toimitusvarmuus- ja kilpailukykytavoitteet siten, että kaikkia EU:n energia- ja ilmastohankkeita myös hallinnoidaan sen muodostaman kokonaisuuden puitteissa. Hallintomenettelyn (governance) selkeä ja byrokratiaa välttävä rakenne on 28 jäsenmaan unionissa ensiarvoisen tärkeätä.