Talousvaliokunta puoltaa muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun hakkuukohteiden osalta

Eduskunnan talousvaliokunta puoltaa muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun hakkuukohteiden osalta. Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 32/2014 vp – HE 360/2014 vp) asiasta valmistui perjantaina 27. helmikuuta 2015.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia.  Esityksen tavoitteena on sovittaa tasapainoisesti yhteen toisaalta EU:n Suomelle asettaman uusiutuvan energian lisäysvelvoitteen täyttäminen kustannustehokkaasti ja toisaalta puuta jatkojalostavan metsäteollisuuden kilpailukykyisen raaka-aineensaannin turvaaminen. Tähän liittyen esitys edistää kuitu- ja tukkipuun käyttöä jalostuksessa sen sijaan että ne ohjautuisivat metsähakkeeksi ja polttoaineeksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Metsäteollisuuden vireillä olevat investoinnit tulevat lisäämään jalostukseen menevän puuraaka-aineen tarvetta ja metsien hakkuita. Samalla markkinoille tuotettaisiin nykyistä enemmän metsähakkeen raaka-ainetta. Esitys vähentäisi kuitupuun hintapaineita ja varmistaisi, että tuotantotuella ei tarpeettomasti vääristetä kilpailua.

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on tänä vuonna 15,9 euroa megawattitunnilta. Turpeen veronalennuksen (HE 359/2014 vp), jota talousvaliokunta puoltaa (TaVL 55/2014 vp), toteutuessa vuoden 2016 alussa tuki nousisi 18 euroon megawattitunnilta. Hallituksen esityksen mukaisesti metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista.

Valiokunta esittää, että metsähakkeen tuotantotuki hyväksytään hallituksen esityksen pohjalta siten muutettuna, ettei tukea puoliteta vaan alennettu tuotantotuki olisi 60 % täysimääräisestä. Lisäksi valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi 3 lausumaa. Niissä edellytetään, että valtioneuvosto seuraa sääntelyn vaikutuksia polttoaineiden ajojärjestykseen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kivihiilen käyttö lisääntyy tai muutokset uhkaavat muutoin vaarantaa uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet. Valtioneuvoston tulee myös seurata esityksestä aiheutuvan hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kustannusten kehittymistä ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, mikäli taakka uhkaa vaarantaa sääntelyn perustavoitteiden toteutumisen.  Lisäksi valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa uuden tukijärjestelmän vaikutuksia puumarkkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kilpailu markkinoilla uhkaa vääristyä.

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta, joissa esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä.

Linkki talousvaliokunnan mietintöön: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/tavm+32/2014