Talousvaliokunta puoltaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Fennovoimasta

Eduskunnan talousvaliokunta puoltaa (äänin 14-2), että valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan. Periaatepäätös täydentää valtioneuvoston vuonna 2010 antamaa periaatepäätöstä. Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 21/2014 vp – M 6/2014 vp) asiasta valmistui torstaina 27. marraskuuta.

Valiokunta pitää valtioneuvoston tapaa käsitellä periaatepäätöksen täydennystä perusteltuna.

Mikäli Suomen tavoite lisätä sähköntuotannon omavaraisuutta halutaan saavuttaa, tarvitaan myös lisäydinvoimaa.

Valiokunta on pitänyt yhteiskunnan kokonaisedun täyttymistä arvioidessaan erittäin tärkeänä, että vähintään 60 prosenttia Fennovoiman omistuksesta on kotimaisilla toimijoilla eli toimijoilla, joilla on asuin- tai kotipaikka EU- tai EFTA-maassa.

Selvityksissä ei ole tullut esille seikkoja, jotka estäisivät periaatepäätöksen hyväksymisen ympäristö-, terveys- tai turvallisuussyistä. Sen sijaan on tullut esille, että hanke tukee monella tapaa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetettuja ta­voitteita. Laitos korvaa poistuvaa perusvoimaa, alentaa sähkön hinnan nousupaineita, tuo kilpailua markkinoille, edistää ilmastovelvoitteidemme täyttämistä ja turvaa säh­köntuotantoa myös pohjoisessa Suomessa. Suurena markkinaehtoisena investointina hankkeella on lisäksi merkittävä kansantaloudellinen ja alueellinen vaikutus niin työlli­syyteen kuin talouteen laajemminkin.

Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jossa edellytetään, että hallitus ryhtyy selvittämään ydinenergialain kokonaisuudistustarpeita.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyy 1 vastalause

Linkki talousvaliokunnan mietintöön http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/tavm+21/2014