Metsähakkeen tuen rajaaminen vaarantaisi metsäenergian käytölle asetetun tavoitteen saavuttamisen

2014-11-21 13_12_38-selvitys2014_uusiutuvien_edistyminen_lopullinen.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial

”Metsähakkeen käytön edistämiseksi tehty poliittinen päätös alentaa turpeen veroa ja siten parantaa molempien kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä on tärkeä signaali alan toimijoille. Turveveroa alennetaan edelleen vuoden 2016 alusta. Samalla metsähakkeen tuen korotukseen on pohdittu mahdollisia rajauksia. Tuen kohdentamiseen tehtävät rajaukset vaarantaisivat metsähakkeen käytölle asetetun kansallisen tavoitteen toteutumisen”, toteaa Energiateollisuuden hallituksen uusi puheenjohtaja Antti Vilkuna.

Energia-alan mittavat investoinnit ovat ohjanneet Suomen suotuisalle kehityspolulle uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi. Tähän johtopäätökseen päätyy juuri julkistettu Energiateollisuuden selvitys uusiutuvien energialähteiden edistymisestä. Metsähakkeelle asetettu tavoite on kunnianhimoinen ja sen haasteena on hakkeen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan.

”Onnistumisen edellytyksenä on toimiva korjuu- ja logistiikkaketju metsästä voimalaitoksille. Muutokset pelisäännöissä ja epävarmuus tulevasta nakertavat yrittäjien luottamusta ylläpitää toimintojaan ja investoida koneistoon ja osaamiseen. Nyt tehtävien vero- ja tukiratkaisujen lisäksi kilpailukyvyn varmistamiseksi on kehitettävä pitkäjänteisesti energiapuumarkkinoita ja saatavuutta ensiharvennuskohteista”, linjaa Vilkuna.

Tuulivoimassa on alkanut tapahtua – hallinnollisia menettelyjä vielä sujuvoitettava

Hallinnollisten esteiden raivaaminen on saanut tuulivoimarakentamisen vihdoin käyntiin. Tavoitteen saavuttamiseksi luodun tuotantotuen piirissä on jo noin 600 MW eli lähes neljännes vuodelle 2020 tavoitellusta tuulivoimakapasiteetista. Hankkeita on vireillä moninkertaisesti kansalliseen tavoitteeseen verrattuna.

”Suomen tuulivoimatavoitteet voidaan saavuttaa jo ennen vuotta 2020, jos melusäännökset ovat kohtuulliset ja kaava- ja lupavalitusmenettelyjä saadaan sujuvoitettua”, arvioi Vilkuna.

Vesivoiman osalta tavoite jäänee saavuttamatta

Vesivoimalle asetettuja tavoitteita ei saavuteta, jos uutta vesivoimaa ei kyetä rakentamaan. Tehonnostoinvestoinnit on saatettu lähes loppuun ja uusien voimalaitoshankkeiden luvat ovat oikeusasteiden käsittelyssä. Vesivoiman lisääminen olisi perusteltua niin tuulivoiman lisäämisen kuin lauhdekapasiteetin asteittaisen poistumisen vuoksi. Kotimaisen säätövoiman lisääminen parantaisi sähköjärjestelmämme joustavuutta ja vähentäisi riippuvuutta säätösähkön tuonnista.  Hallituksen olisi valmisteltava kansallinen strategia kotimaisen säätövoiman lisäämiseksi. Tämä parantaisi maamme energiaturvallisuutta ja kauppatasetta.

Suomi hyödyntää energiantuotannossaan kolmanneksi eniten EU-maista uusiutuvia energialähteitä. Maamme käytetyin energialähde on uusiutuva puu. Seuraavaksi merkittävimmät uusiutuvat energialähteet ovat vesi ja tuuli.
Tästä ET:n tekemään uusiutuvien energialähteiden edistymisraporttiin