Caruna esisuunnittelee uutta suurjännitelinjaa ja sähköasemaa Herajoelle sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi

Uudella johdolla ja rakennettavalla Herajoen sähköasemalla varmistetaan riittävä sähkönsiirto läntisen Herajoen teollisuusalueelle ja Riihimäen keskustan alueelle, sekä mahdollistetaan sähkönsiirto huolto- ja vikatilanteissa näillä alueilla.

Uuden voimajohdon pituus on n. 3,9 km. Sähköasema sijoittuu suunnitelman mukaan Meijerintien ja valtatie kolmen väliselle alueelle. Voimajohdon reitti sijoittuu pääosin Riihimäen kaupungin ja Paloheimo Oy:n omistuksessa oleville maa-alueille.

Caruna on saanut Riihimäen kaupungilta ja viranomaisilta suurjännitelinjan sijoittumiseen ja tehtyihin selvityksiin liittyvät lausunnot. Lausuntojen perusteella linjan suunnittelua voidaan jatkaa.

“Alueen sähkönkulutus ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Voimalinjan ja sähköaseman avulla turvaamme riittävän sähkönsaannin pitkälle tulevaisuuteen alueen asukkaille ja teollisuudelle”, kertoo alueverkkopäällikkö Sami Kanerva Carunasta.

Karoliinan sähköasemalta etelään suuntautuva olemassa oleva voimajohto noin 1,0 kilometrin matkalta uusitaan nykyiselle paikalleen.

Reittivaihtoehto 1 sijoittuu Kynttilätien pohjoispuolelle olemassa olevan asutuksen (Parmala) läheisyyteen.

Reittivaihtoehto 2 sijoittuu Kynttilätien reunaan ja sivuaa Herajoen teollisuusaluetta.

Silmäkeneva – Karoliina voimajohto muutetaan kiertämään uuden Herajoen sähköaseman kautta Karoliinan sähköasemalle, jonka vuoksi uusi johto-osuus rakennetaan 2 virtapiirin voimajohtona. Johtoreitin eri osissa käytetään erilaisia pylväsratkaisuja ja tarvittavan johtoaukean leveys siten vaihtelee.