Sähkön tuotantokustannusvertailu –raportti ilmestyi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on julkaissut sähkön tuotantokustannusvertailun, jonka tekijöinä ovat Esa Vakkilainen, Aija Kivistö ja Risto Tarjanne. Raportissa vertaillaan eri sähköntuotantovaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta. Kannattavuusvertailu on tehty pelkkää sähköä tuottaville voimalaitoksille. Raportti on jatkoa aikaisemmille tutkimuksille, joista edellinen julkaistiin 2008. Raportissa tutkitut voimalaitostyypit ovat ydinvoimalaitos, maakaasukombilauhdevoimalaitos, kivihiililauhdevoimalaitos, turvelauhdevoimalaitos, puulauhdevoimalaitos, tuulivoimala ja…

Continue reading

Juoksutusta vähennetään Fortumin Imatran voimalaitoksella lyhytaikaisesti

Juoksutuksia on pienennettävä, jotta voidaan taata työturvallisuus Venäjän puolella sijaitsevan Svetogorskin voimalaitoksen huoltopatoluukulla tehtävien töiden aikana. Imatran voimalaitoksen ohijuoksutukset keskeytetään lauantaina 1.12. klo 6.00 – 15.00. Juoksutusta jatketaan tämän tauon jälkeen edelleen 1000 m3/sekunnissa. Vuosi 2012 on ollut Vuoksen vesistöalueella sateisin yli 50 vuoteen ja Saimaan korkeus on noussut sateiden seurauksena voimakkaasti. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä…

Continue reading

ILMATAR ON JÄTTÄNYT LUPAHAKEMUKSEN TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEKSI SAARIJÄRVELLE KESKI-SUOMEEN

ILMATAR ON JÄTTÄNYT LUPAHAKEMUKSEN TUULIVOIMAPUISTON RAKENTAMISEKSI SAARIJÄRVELLE KESKI-SUOMEEN Ilmatar Windpower Oyj on allekirjoittanut maanvuokrasopimukset tuulivoimapuistoalueesta Saarijärvellä ja suunnittelee kuuden tuulivoimalan rakentamista alueelle. Ilmatar on jättänyt Saarijärven kaupungille 28.11.2012 suunnittelutarveratkaisuhakemuksen tuulivoimaloiden rakentamiseksi alueelle. Tuulivoimaloiden suunniteltu yhteenlaskettu nimellisteho on 18–27 MW. Ilmatar on tehnyt hankealueella syksyn 2012 aikana soveltuvuusarviointeja, alustavia tuulitutkimuksia sekä luontokäyntejä. Hankealue on merkitty Keski-Suomen…

Continue reading

ET:n ja Fingridin selvitys joustavasta sähköntuotannosta: Tulevaisuudessa tarvitaan lisää säätövoimaa

EU:n energiapoliittiset tavoitteet ja sähkömarkkinoiden muutokset vievät kehitystä nyt kovaa vauhtia siihen suuntaan, että säätävän sähköntuotannon tarve kasvaa huomattavasti. Kehitykseen on Energiateollisuuden mukaan tärkeää varautua ajoissa, jotta siirtyminen kohti hiilineutraalia sähköjärjestelmää voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja samalla taata sähkön korkeatasoinen toimitusvarmuus. Tätä taustaa vasten Energiateollisuus teetti yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa selvityksen siitä, mistä lisäjoustoa sähköjärjestelmään…

Continue reading

220 Energia Oy: 220 Energia Oy julkistaa sähkön talvialen!

220 Energia Oy on päivittänyt ajankohtaiset tarjoukset ja harvinaista herkkua on luvassa Suomalaisille sähkönkäyttäjille; Sähkön talviale. Suurin osa pohjoismaiden sähköstä hinnoitellaan pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa. Perinteisesti hinnat ovat talvella korkeammat kuin kesällä. Pitkien hankintasopimuksien hinta peilaa yleisesti ajankohtaisen sähkön hintaa. Pitkillä hankintasopimuksilla sähköä ostetaan kiinteään hintaan tietylle ajalle, minkä perusteena on riskin väheneminen hintaheilahduksillta, kiinteän…

Continue reading

Fingrid Oyj: EstLink 2 merikaapelin lasku edennyt Suomen rannikolle

Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden EstLink 2:n merikaapelinlasku on edennyt aikataulussa. Tänään vedetään merikaapeli maihin Porvoon Nikuvikenissä. Uusi merikaapeliyhteys on suunniteltu otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. Se on tärkeä osa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämistä. EstLink 2 tasasähköyhteys Suomen ja Viron välille on siirtokapasiteetiltaan 650 megawattia kasvattaen maiden välistä siirtokapasiteettiä 1000 megawattiin. Yhteyden kokonaispituus on…

Continue reading

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Tuulivoima-asiat kiinnostivat Ruokolahdella

Ruokolahtelaisilla oli kesällä 2012 mahdollisuus vastata Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Etelä-Karjala-instituutin toteuttamaan tuulivoima-aiheiseen kyselyyn. Kysely toteutettiin Ruokolahdella samaan aikaan kun luoteisen alueen tuulivoimayleiskaava oli nähtävillä Ruokolahden kunnassa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 112 henkilöä. Vastaajista 60 prosenttia oli miehiä ja 40 prosenttia naisia. – Kyselyyn saatiin paljon vastauksia, todennäköisesti sen vuoksi, että vastaajat…

Continue reading

SELVITYS: Lentokenttä ja tuulivoimala voivat toimia toistensa läheisyydessä

Selvityksessä on vertailtu Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan liikennemuotokohtaisia tuulivoimaloiden etäisyysvaatimuksia. Työn taustalla on Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen. Sen yhtenä päätavoitteena on tuulienergiatuotannon huomattava lisäys. Tuulivoimaloiden rakentaminen on kuitenkin tehtävä niin, että ne eivät vaaranna liikenneturvallisuutta. Suomen tuulivoimaloiden rakentamista koskeva ohjeistus on hyvällä tasolla eivätkä tuulivoimalat ole jokapäiväiselle liikenteelle turvallisuusriski. Liikenne-…

Continue reading

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK: Globaalit energiainvestoinnit – Suomen mahdollisuus

EnergyWeek 2013 kokoaa Vaasaan 2000 energia-alan ammattilaista 18-21.3.2013. Agendalla on seminaari tulevaisuuden energian tuotannosta, verkostoitumistapahtuma tuulivoimatoimijoille sekä asiantuntijaseminaari uusiutuvasta energiantuotannosta. Lisäksi EnergyWeek tarjoaa mahdollisuuden tutustua Vaasan seudun laajaan alihankintaverkostoon sekä päivittää tiedot energiatehokkaasta rakentamisesta. Metsäteollisuuden ja mobiiliteknologian manttelinperijän viittaa on viime aikoina sovitettu eritoten energia- ja ympäristöteknologian harteille. Etenkin uusiutuvaan energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen erikoistuneen teollisuuden…

Continue reading

Fingrid, Statnett ja Svenska Kraftnät kohti pohjoismaiden yhteistä sähkön taseselvitystä

Pohjoismainen taseselvitysyksikkö Suomeen  Suomen, Norjan ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet tällä viikolla valtuuttaa Fingridin käynnistämään toiminnan päävastuullisena pohjoismaisena taseselvittäjänä. Tätä varten perustetaan erillinen yhtiö, joka toimii taseselvittäjänä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Kansalliset kantaverkkoyhtiöt toimivat päävastuullisen taseselvittäjän alaisuudessa kunkin maan kansallisten markkinatoimijoiden tukena. Päätös pohjautuu vuonna 2010 kolmen kantaverkkoyhtiön, Suomen (Fingrid), Norjan (Statnett) ja Rutosin (Svenska…

Continue reading