TEM: Fennovoiman kroatialaiskumppani ei täytä kotimaisuusehtoa

Ei riittävää varmuutta tosiasiallisesta määräysvallasta Migritissä Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtyjen selvitysten ja saatujen tietojen perusteella ei ole voitu riittävästi varmistua siitä, että määräysvalta Migrit Solarna Energija -yhtiössä olisi tosiasiallisesti tahoilla, joiden asuin- tai kotipaikka on EU:n tai EFTA-maiden alueella. TEM pyysi Fennovoimalta 1.7.2015 lisäselvitystä tosiasiallisen omistuksen toteutumisesta Migritissä sen jälkeen, kun Fennovoima oli 30.6.2015 toimittanut…

Continue reading

Tuulivoiman tukijärjestelmän muuttamista koskeva lakimuutosesitys lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 18.6.2015 lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävien tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin (MVA) kokonaiskapasiteettiin eikä järjestelmään hyväksytyissä tuulivoimaloissa tuotetusta sähköstä maksettavaan tuotantotukeen. Esityksen tavoitteena on tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen nyt, kun tuulivoimaloille määritetty 2 500 MVA:n kokonaiskapasiteetti on käytännössä täyttynyt. Esityksen…

Continue reading

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 2.4.2015 Metsä Fibre Oy:lle 32 120 000 euroa energiatukea Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan investointeihin. Tukea myönnettiin laitoksen uutta teknologiaa sisältäviin energiakonsepteihin. Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä sekä energian tuotannon ja käytön tehostamista sekä niihin liittyvää uuden teknologian käyttöönottoa. Uusi biotuotetehdas rakennettaisiin Metsä Fibren nykyisen Äänekosken sellutehtaan alueelle. Tehtaan suunnittelu alkoi vuoden 2013 alussa…

Continue reading

Työ- ja elinkeinoministeriö: Hakesähkön tuotantotukeen 13 %:n lisäys, järeän puun tuki laskee

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on nousemassa 18 euroon megawattitunnilta. Tuki on tällä hetkellä 15,9 euroa. Tuotantotuki putoaa kuitenkin 60 prosenttiin, jos hake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. Järeän puun hakkuukohteita ovat kohteet, jossa on tehty metsälaissa tarkoitettu uudistushakkuu taikka kasvatushakkuu ja kasvatushakkuun jälkeen metsikkö katsotaan kehitysluokaltaan vähintään varttuneeksi kasvatusmetsiköksi. Järeän puun…

Continue reading

Kahdelle biojalostamohankkeelle yhteensä 33,3 miljoonaa euroa energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 17.12.2014 Suomen Bioetanoli Oy:lle 30 miljoonaa euroa energiatukea Kouvolan Myllykoskelle suunniteltuun bioetanolilaitosinvestointiin. Neste Oil Oyj:lle myönnettiin vastaavasti vajaat 3,3 miljoonaa euroa tukea Naantalin jalostamoon yhteyteen, jossa mäntyöljypiestä jalostettaisiin jatkossa jatkuvatoimisesti liikenteen biopolttoainetta. Myllykosken bioetanolilaitos rakennettaisiin vanhalle tehdasalueelle, jolloin hankkeessa voidaan hyödyntää alueen olemassa oleva infrastruktuuri, kuten voimalaitos, jätevedenpuhdistamo ja valmiit logistiikkayhteydet….

Continue reading

Työryhmältä ehdotuksia pienimuotoisen sähköntuotannon lisäämiseksi

Pientuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta on toistaiseksi vähäinen. Vuoteen 2020 mennessä sähköstä voitaisiin kuitenkin tuottaa noin yhden terawattitunnin verran pientuotantona, pääosin aurinko­sähkönä. Tämän potentiaalin toteutuminen riippuu pientuotannon taloudellisesta kannattavuudesta, teknisestä ja hallinnollisesta sujuvuudesta sekä tiedon saatavuudesta. Näin todetaan pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportissa, joka luovutettiin 16.12.2014 elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle. – Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin…

Continue reading

Merituulivoiman demonstraatiohankkeeksi valittiin Porin Tahkoluodon hanke

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnitteleman tuulivoimapuiston merituulivoiman kokeiluhankkeeksi. TEM myönsi 19.11.2014 hankkeen toteuttamiseen 20 miljoonaa euroa investointitukea. Tuki voi kuitenkin olla enintään 18,5 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hanke voi saada tuotantotukea tuotetun sähkön määrän mukaan 12 vuoden ajan. – Merituulivoiman kokeiluhankkeeksi tuli useita hyviä hakemuksia. Niistä parhaaksi arvioitiin…

Continue reading

Työ- ja elinkeinoministeriö: Energiatehokkuuslaki tähtää energian säästöön ja kulutuksen vähentämiseen

Hallitus antoi 9.10.2014 esityksen energiatehokkuuslaista ja siihen liittyvistä lakimuutoksista. Tavoitteena on kehittää energiatehokkuutta, lisätä energiansäästöä sekä vähentää energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta. Uudella lailla saatetaan voimaan energiatehokkuusdirektiivin kansallista lainsäädäntöä edellyttävät säännökset. Sen avulla varmistetaan myös EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen, jotka edellyttävät 20 prosentin energiankäytön tehostumista vuonna 2020. Suomen ohjeellinen kansallinen tavoite loppuenergian absoluuttiselle kulutukselle on 310 TWh vuonna…

Continue reading

Työ- ja elinkeinoministeriö: TEM:n energiaosaston osastopäälliköksi 27 hakijaa

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäälliköksi on hakenut 27 henkilöä. Marraskuun alusta täytettävä virka avautui haettavaksi, kun sitä vuodesta 2010 lähtien hoitanut Esa Härmälä nimitettiin 1.11.2014 alkaen metsähallituksen toimitusjohtajaksi. Tehtävä täytetään määräaikaisesti, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Osastopäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää energiaosaston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä…

Continue reading

TVO sai TEM:ltä kielteisen kannan OL4:n periaatepäätöksen voimassaolon jatkamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tänään tiedottanut esittävänsä valtioneuvostolle, että Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) hakemus OL4-ydinvoimalaitosyksikön voimassa olevan periaatepäätöksen jatkamisesta hylätään. – Odotimme toisenlaista kantaa. Jatkoaikahakemuksesta tehty lausuntokierros ja elinkeinoelämän puoltava vetoomus vahvistivat, että OL4:llä on laaja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tuki. Ydinvoimahanke on yhteiskunnan kannalta strategisen tärkeä. OL4-hanke on kertaalleen todettu yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi, eikä…

Continue reading