Energiavirasto: Tuulivoimatuet kasvoivat –metsähaketuet romahtivat

Uusituvan energian tukia maksettiin viime vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 8,2 miljoonaa euroa eli miljoona euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Tuulivoimatuet kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla 6,4 miljoonaan euroon ja metsähakkeen tuet pienenivät 2,7 miljoonalla eurolla noin 1,7 miljoonaan euroon. Pienentyneet metsähakkeen tuet johtuvat siitä, että vain noin puolet tukeen oikeutetuista laitoksista jätti tässä…

Continue reading

Kotitaloussähkön hinta nousi hiukan – verkot kaipaavat investointeja

Kotitaloudet maksoivat sähköstään tämän vuoden alussa siirtoineen ja veroineen hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkölaskun sisällä sähköenergian hinta laski ja siirtohinta nousi. Vuodenvaihteessa tapahtuneen sähköverojen korotuksen takia kuluttajien sähkön kokonaishinta kuitenkin nousi vajaat 1,5 prosenttia. Toimitusvarmuusvaatimusten edellyttämät verkkoinvestoinnit eivät vielä näy tilastoissa tai sähkön siirtohinnoissa. Kotitalouskuluttajille ja sähkölämmittäjille sähkö maksoi tämän vuoden alussa keskimäärin 1,2…

Continue reading

Ennakkotietopäätös UPM:lle: mäntyöljystä valmistettu biopolttoaine on kaksoislaskettavaa

Energiaviraston päätöksen mukaan raakamäntyöljyä on pidettävä tähteenä ja ligno-selluloosana sen syntyessä sulfaattiselluloosan valmistuksen yhteydessä. Päätös on tehty UPM-Kymme Oyj:n hakiessa ennakkotietoa siitä, onko raakamäntyöljyä pidettävä tähteenä ja/tai lignoselluloosana sovellettaessa biopolttoaineiden käytön edistämisestä annettua lakia ja sovellettaessa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Päätös merkitsee sitä, että UPM:n raakamäntyöljystä valmistama toisen sukupolven uusiutuva biodiesel voidaan laskea jakeluvelvoitteeseen…

Continue reading

Energiamarkkinaviraston nimi muuttuu – tehtäväalue kasvaa

Energiamarkkinavirasto on 1.1.2014 lähtien Energiavirasto. Nimenvaihdos tuli ajankohtaiseksi viraston tehtävien laajentuessa. Uutta virastoa koskeva laki vahvistettiin 13.12.2013. Energiavirastoon siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöstä lähinnä energiatehokkuuden, mutta osin myös uusiutuvan energian edistämistehtäviä. Energiatehokkuuden edistämisen toimeenpanotehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin, kuluttajien energianeuvontaan ja viestintään sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintöihin. Energiavirasto myös seuraa ja arvioi kansallisia energiatehokkuustoimia sekä raportoi…

Continue reading

Energiamarkkinavirasto: Kertomus maakaasun toimitusvarmuudesta valmistui

Maakaasun käyttö Suomessa jatkoi laskuaan vuonna 2012, kaasua kului noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kuluvan vuoden aikana kulutuksen lasku on tasaantunut. Suunnitteilla olevista LNG-terminaaleista ja biokaasulaitoksista saadaan lisää tarjontaa ja kilpailua markkinoille. Maakaasua käytettiin viime vuonna 35,0 terawattituntia (3,5 miljardia kuutiometriä). Maakaasun kulutuksen laskun keskeisimpiä syitä ovat maakaasun kohdistuneet veronkorotukset sekä talouden yleinen taantuma. Myös…

Continue reading

Energiamarkkinavirasto: Kertomus sähkön toimitusvarmuudesta valmistui

Vaikka häiriöt Suomen ja Ruotsin välisissä merikaapeleissa aiheuttivat viime vuonna paljon siirtorajoituksia, tämä ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut sähkön toimitusvarmuuteen. Pullonkaulatuloja maidemme välillä syntyi ennätykselliset 44 miljoonaa euroa. Siirtorajoituksista huolimatta sähkön pörssihinta pysyi verrattain alhaisena myös Suomessa. Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -merikaapeli sitoo Baltian tiiviisti osaksi yhteispohjoismaista markkina-aluetta. Uusi sähkömarkkinalaki antaa selkeät tavoitteet sähköverkkojen…

Continue reading

Energiamarkkinavirasto arvioi neljää eurooppalaista maakaasuhanketta

Energiamarkkinavirasto on vastaanottanut neljä EU:n energiainfrastruktuuriasetuksen mukaista maakaasuhankkeiden investointipyyntöä. Ne koskevat Inkooseen suunniteltua nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalia, Suomen ja Viron välille suunniteltua Balticconnector-maakaasuputkea, Viron Paldiskiin suunniteltua LNG-terminaalia sekä Latviassa sijaitsevan Incukalnsin maanalaisen maakaasuvaraston laajennusta ja modernisointia. Energiamarkkinavirasto antaa ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä päätökset hankkeiden kustannusten jakamisesta maiden välillä sekä niiden keräämisestä maakaasutariffeissa. Euroopan unionin…

Continue reading

Tuulivoimatukia maksettiin ensimmäisen kerran enemmän kuin metsähaketukia

Tämän vuoden toiselta neljännekseltä syöttötariffijärjestelmän mukaisia uusiutuvan energian sähkön tuotannon tukia maksettiin noin 8,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuulivoimatuet nelinkertaistuivat 5,9 miljoonaan euroon. Metsähakkeen tuet pienenivät vuodentakaisesta kolmasosaan eli noin 2,7 miljoonaan euroon lähinnä siksi, että vain 40 prosenttia tukeen oikeutetuista laitoksista jätti tässä vaiheessa tukihakemuksen. Metsähaketta on toisaalta käytetty aiempaa vähemmän…

Continue reading

Uudet lait vahvistavat Energiamarkkinaviraston asemaa

Syyskuun alussa voimaantulevat lait vahvistavat Energiamarkkinaviraston asemaa ja toimivaltaa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita sekä niiden valvontaa koskevilla säännöksillä saatetaan voimaan EU:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset. Energiamarkkinavirasto (EMV) on riippumattomana kansallisena sääntelyviranomaisena keskeisessä roolissa EU-säännösten soveltamisessa. Kansalliseen harkintaan perustuen lakeihin on sisällytetty myös entistä vahvemmat säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sitä koskevasta valvonnasta. Lakipaketin keskeisenä sisältönä…

Continue reading

Energiamarkkinavirasto: Suomen hiilidioksidipäästöt edelleen laskussa

EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä viime vuonna oli 29,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Yhteenlaskettuna laitoksille ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet riittivät syntyneisiin päästöihin. Päästöt alittivat myönnetyt päästöoikeudet 8,6 miljoonalla päästötonnilla. Suomen päästökauppasektorin päästöt ovat pienentyneet vuodesta 2010 alkaen. Päästöjen lasku johtuu muun muassa sähköenergian tuonnista ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia viime vuonna…

Continue reading