Energiateollisuus ry: Sähkönmyyjän vaihto koetaan helpoksi – myös oman kulutuksen jousto kiinnostaa

Kolme neljästä sähkönmyyjää vaihtaneesta suomalaisesta piti vaihtamista täysin ongelmattomana, selviää Energiateollisuuden teettämästä sähköasiakaskyselystä. Tärkein kannustin vaihtamiselle oli toisen sähkönmyyjän tarjoama alhaisempi hinta. Kyselytulokset kertovat myös, että puolet suomalaisista olisi valmiita joustamaan sähkönkulutuksessaan hinnan mukaan. Säästömahdollisuudet motivoivat, sähkömarkkinat toimivat vilkkaasti Kolme neljästä asiakkaasta piti sähkönmyyjän vaihtoa kaikin puolin ongelmattomana. Jopa yhdeksän kymmenestä piti vaihtoa ongelmattomana tai…

Continue reading

Etelä-Karjalassa riittävän tuulista tuulivoimatuotantoon

Etelä-Karjalassa on riittävän tuulista kannattavalle tuulivoimatuotannolle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) tutkimuksessa mitattiin tuuliolosuhteita vuosina 2010 – 2011 kolmessa eri paikassa: kahdessa kohteessa Joutsenossa ja yhdessä Puumalassa. Molemmilla mittauspaikkakunnilla tuulee tuulivoimatuotannon kannalta riittävästi läpi vuoden. Tuulisinta Etelä-Karjalassa on Saimaan rannoilla. Salpausselän eteläpuolisella alueella tuulisuus on heikkoa. Maakunnan pohjoisosassa ja Etelä-Savossa on korkeampia…

Continue reading

Arktinen osaaminen suomalaisen tuulivoimateollisuuden kilpailuvaltiksi

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden menestymisen mahdollisuudet ovat kapeilla erikoisaloilla, esimerkiksi kylmässä ilmastossa käytettävässä arktisessa tuulivoimateknologiassa, kerrotaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tuoreessa selvityksessä. Suomessa on arktisen tuulivoimatekniikan osaamista niin yrityksissä kuin tutkimuslaitoksissa. Kansainvälisillä markkinoilla aikaisemminkin menestyneet suomalaiset tuulivoimayritykset ovat erikoistuneet: parhaiten yritykset ovat pärjänneet tuuliturbiinien voimansiirron ja sähkötekniikan alueilla. Huippuosaamista on myös generaattoreissa, tehonmuokkaimissa, tutkatekniikassa ja teräsrakenteissa. ”Erikoistumalla…

Continue reading

Turun Yliopisto: Satakunta hyötyisi nesteytetyn maakaasun markkinoiden syntymisestä

Satakunnassa on riittävästi potentiaalista kysyntää nesteytetyn maakaasun taloudellisesti kannattavalle tuonnille. Markkinoiden synnyttäminen toisi maakuntaan merkittävästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköt ovat kartoittaneet nesteytetyn maakaasun (LNG, liquefied natural gas) markkinoiden syntymisen edellytyksiä Satakunnassa. Selvityksen mukaan alueen yritykset pitävät LNG-markkinoiden synnyttämistä tärkeänä oman kustannuskilpailukykynsä parantamisen ja kasvun kannalta. –…

Continue reading

Energia-asennetutkimus 2012: SUOMALAISET USKOVAT SÄHKÖNKÄYTÖN KASVAVAN TULEVAISUUDESSA – Ydinvoima hyväksytään kasvihuonekaasujen vähentäjänä

Juuri valmistunut energia-asennetutkimus osoittaa, että suomalaiset pitävät yhä ilmastonmuutosta merkittävänä uhkana. Valtaosa suomalaisista uskoo sähkönkäytön kasvavan tulevaisuudessa, vaikka kokonaisenergian käyttö ei kasvakaan. Kansalaisten luottamus ydinvoimaan on palautumassa vuoden 2011 notkahduksesta ja varsinkin kotimaiset kokemukset ydinvoimasta ovat olleet valtaenemmistön mielestä positiivisia. Kysyttäessä mihin suuntaan suomalaista sähköntuotantojärjestelmää tulisi kehittää suurimman kannatuksen kerää aurinkovoima, jota vastaajista 91prosenttia haluaisi…

Continue reading

Sähkön tuotantokustannusvertailu –raportti ilmestyi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on julkaissut sähkön tuotantokustannusvertailun, jonka tekijöinä ovat Esa Vakkilainen, Aija Kivistö ja Risto Tarjanne. Raportissa vertaillaan eri sähköntuotantovaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta. Kannattavuusvertailu on tehty pelkkää sähköä tuottaville voimalaitoksille. Raportti on jatkoa aikaisemmille tutkimuksille, joista edellinen julkaistiin 2008. Raportissa tutkitut voimalaitostyypit ovat ydinvoimalaitos, maakaasukombilauhdevoimalaitos, kivihiililauhdevoimalaitos, turvelauhdevoimalaitos, puulauhdevoimalaitos, tuulivoimala ja…

Continue reading

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Tuulivoima-asiat kiinnostivat Ruokolahdella

Ruokolahtelaisilla oli kesällä 2012 mahdollisuus vastata Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Etelä-Karjala-instituutin toteuttamaan tuulivoima-aiheiseen kyselyyn. Kysely toteutettiin Ruokolahdella samaan aikaan kun luoteisen alueen tuulivoimayleiskaava oli nähtävillä Ruokolahden kunnassa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 112 henkilöä. Vastaajista 60 prosenttia oli miehiä ja 40 prosenttia naisia. – Kyselyyn saatiin paljon vastauksia, todennäköisesti sen vuoksi, että vastaajat…

Continue reading

SELVITYS: Lentokenttä ja tuulivoimala voivat toimia toistensa läheisyydessä

Selvityksessä on vertailtu Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan liikennemuotokohtaisia tuulivoimaloiden etäisyysvaatimuksia. Työn taustalla on Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen. Sen yhtenä päätavoitteena on tuulienergiatuotannon huomattava lisäys. Tuulivoimaloiden rakentaminen on kuitenkin tehtävä niin, että ne eivät vaaranna liikenneturvallisuutta. Suomen tuulivoimaloiden rakentamista koskeva ohjeistus on hyvällä tasolla eivätkä tuulivoimalat ole jokapäiväiselle liikenteelle turvallisuusriski. Liikenne-…

Continue reading