Empower toteuttaa Korian sähköaseman uudistuksen ja perusparannuksen Fingrid Oyj:lle

Lähes kolme vuotta kestävässä hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Empower PN Oy toteuttaa Fingridin Korian sähköaseman mittavan perusparannuksen ja uudistamisen. Sopimuksen arvo on Empowerille yli 11 miljoonaa euroa. Korian sähköasema sijaitsee Kouvolan läheisyydessä. Asema on tärkeässä roolissa tilaajan kantaverkon häiriöttömän toiminnan ja paikallisen prosessiteollisuuden energiansaannin kannalta. – Kantaverkon jatkuvalla kehittämisellä varmistamme, että kantaverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille…

Continue reading

Fingrid: Kantaverkkomaksut nousevat seitsemän prosenttia – lähitulevaisuudessa ei merkittäviä korotuspaineita

Fingrid Oyj nostaa vuoden 2017 alusta kantaverkon sähkön siirtomaksuja keskimäärin seitsemän prosenttia. Kantaverkkomaksut kattavat yhtiön tulevia investointeja ja operatiivisia kustannuksia. Kantaverkkomaksut säilyvät edelleen eurooppalaisesti vertaillen edullisina – maksuihin ei odoteta lähivuosina merkittäviä korotuksia. Vuosina 2017 ja 2018 Fingrid investoi kantaverkkoon lähes neljännesmiljardin. Verkkotoiminnan operatiivisiin kustannuksiin ei odoteta merkittävää kasvua, mutta energiajärjestelmän muuttaminen vähähiiliseksi aiheuttaa kuitenkin…

Continue reading

Uusi voimajohto Äänekoskelta Laukaaseen – investoinnin kokonaisarvo 6,7 miljoonaa euroa

Äänekoskella ensi vuonna valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas tulee tuottamaan sähköä yli kaksi kertaa oman tarpeen. Jotta tehtaan tuottama sähköteho saadaan siirretyksi eteenpäin kantaverkossa ja sähkön siirtoon saadaan lisää varmuutta, on kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj tehnyt päätöksen uuden voimajohdon rakentamisesta Äänekoskelta Laukaaseen. Äänekoskella sijaitsevan Koiviston sähköaseman ja Laukaassa sijaitsevan Vihtavuoren sähköaseman välille rakennettavan voimajohtoreitin pituus on…

Continue reading

Raportti: Pohjoismaisen sähköjärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid ja Energinet.dk julkaisevat raportin, joka esittelee yhtiöiden näkemyksiä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tulevista haasteista ja mahdollisuuksista vuoteen 2025 mennessä. Pohjoismainen sähköjärjestelmä on murroksessa. Muutoksia aiheuttavat ennen kaikkea ilmastopolitiikka (joka puolestaan lisää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä), teknologian kehitys sekä markkinoiden, käytön ja suunnittelun yhteiseurooppalaiset puitteet. Järjestelmän muutos on käynnistynyt, ja siitä tulee entistä…

Continue reading

Suomen sähköjärjestelmän toimitusvarmuus paranee – Fingrid uudistaa Olkiluodon ydinvoimalaitosten kantaverkkoliitynnän

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Olkiluodon sähköaseman 1970-luvulla rakennetun kytkinlaitoksen uusimisesta. Investoinnin arvo on 17 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuonna 2019. Sähköasema palvelee jatkossa kolmea Olkiluodon ydinvoimayksikköä. Uutta tekniikkaa hyödyntävällä investoinnilla varmistetaan Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuutta sekä nykyisissä että tulevissa olosuhteissa. Fingridin omistama Olkiluodon sähköasema liittää Olkiluodon kolme ydinvoimalaitosyksikköä kantaverkkoon. Sähköasema muodostuu kahdesta 400 kV…

Continue reading

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on varautunut vahvistamaan sähkönsiirron kantaverkkoa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta varten.  Voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka toimii arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksesta ja selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa kesäkuussa. Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ja on…

Continue reading

Fingridin suurhanke eteni Forssaan, historiallisesti merkittävää voimajohtoa uusitaan 135 miljoonalla eurolla

Suomen vanhinta voimajohtolinjaa noin 420 kilometrin pituista “Rautarouvaa” on uudistettu osuus kerrallaan. Työt ovat edenneet Forssan alueelle, seuraavaksi uudistustöitä jatketaan Forssasta länteen Liedon suuntaan ja idässä Lappeenrannan ja Kouvolan välillä. 1920-luvulla rakennettu Rautarouvaksi nimetty voimajohto on Suomen kantaverkon vanhin osa ja ensimmäinen Suomen valtion rakennuttama voimajohto. Se kuljetti sähköä Imatran vesivoimalaitokselta Viipuriin sekä Hikiän kautta…

Continue reading

Fingridin ideakilpailusta neljä tuoretta ideaa kantaverkon kunnossapidon kehittämiseen

Fingrid haki avoimessa ideakilpailussaan uusia kehitysideoita kantaverkon kunnossapitotöiden ja viankorjauksen parantamiseen ja kehittämiseen. Tulleista ideoista valikoitui neljä toteutuskelpoista ideaa, jotka tukevat kehitystä kohti yhä enemmän kuntoon ja mittaustietoon perustuvaa kunnossapitoa. Ideakilpailu oli myös askel kohti Fingridin tavoittelemaa entistä avoimempaa innovaatiotoimintaa. Kunnossapidon kehittämisen tavoitteena on vähentää kantaverkon vioista ja kunnossapitotöistä aiheutuvaa haittaa asiakkaille ja yhteiskunnalle. Vaikka…

Continue reading

Fingridiltä suurinvestointeja Etelä-Karjalaan Kemiran Joutsenon tehtaan laajennuksen myötä

Fingrid suunnittelee uuden Vuoksen sähköaseman ja noin 24 kilometrin pituisen Lempiälä -Vuoksi -voimajohdon rakentamista. Suunnitelmat pohjautuvat Kemiran aikeisiin laajentaa natriumkloraattituotantoa Joutsenon tehtaalla. Tehtaan laajennus lisää sähkön kulutusta, joten Fingrid aikaistaa Etelä-Karjalan kantaverkon lähes 20 miljoonan investointeja. Kemira julkisti maaliskuun lopussa uutisen natriumkloraattituotannon kasvattamisesta Joutsenon tehtaalla. Päätöksen mukaan Kemira aikoo rakentaa Joutsenon tehtaalle uuden natriumkloraatin tuotantolinjan…

Continue reading

Fingrid rakentaa Länsi-Suomen sähköverkkoa entistäkin varmemmaksi – vahvemmat siirtoyhteydet käyttöön Kristiinankaupungista Kokkolaan

Kantaverkkoyhtiö Fingrid reagoi Länsi-Suomen sähköntuotannossa ja -kulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin laajamittaisella noin 260 miljoonan euron investointiohjelmalla. Vahvemmalla verkolla turvataan alueen sähkönsaanti ja mahdollistetaan tuulivoiman liittäminen verkkoon. Tärkeä osa laajasta kokonaisuudesta valmistui 26. – 27.4.2016, kun vahva siirtoyhteys Kristiinankaupungista Vaasaan ja siitä edelleen Kokkolaan otettiin käyttöön.  Länsi-Suomen sähkönsiirtoverkossa on meneillään vuonna 2007 käynnistynyt laajamittainen investointiohjelma. Ikääntynyt pääosin…

Continue reading